Beleid

Het beleid is geformuleerd in een document dat beschikbaar is via een download. Samengevat op hoofdlijnen komt het beleid neer op het volgende:

  • Statutaire doelstelling
  • Toekenningsbeleid
  • Beloningsbeleid
  • Download beleidsplan

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting luidt als volgt: “De stichting heeft ten doel het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn, door middel van het initiëren, stimuleren, steunen en uitbouwen van projecten op het gebied van: levensovertuiging, onderwijs, gezondheid en zorg en cultuur en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het financieel ondersteunen van rechtspersonen (met een algemeen nut beogende doelstelling) die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting.

Voor de planperiode 2015-2017 ligt het accent op projecten op het gebied van onderwijs en cultuur.

Toekenningsbeleid

Er is door Eleven Floawers Foundation gekozen voor een toekenningsbeleid gebaseerd op het hanteren van criteria. Toekenningen geschieden in beginsel in de vorm van donaties/giften.

Beloningsbeleid

In de statuten van de Stichting staat dat de leden van het bestuur geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden en dat onkosten, gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Download beleidsplan

Projecten
Eleven Floawers Foundation is onder meer betrokken bij de volgende projecten:
Jaarverslag 2016

Via deze link kunt u het Jaarverslag 2016 downloaden (PDF).


Jaarverslag 2015

Via deze link kunt u het Jaarverslag 2015 downloaden (PDF).

Bestuur

G.G.J. (Rutger) Baan
voorzitter

J.H. (Mineke) Baan-Pas
penningmeester

J.M.(Annemarie) Baan
secretaris

J.G.P. (Paul) Baan
lid

Raad van Advies

Dr. H.J. (Harmen) van Wijnen
voorzitter

Mr. Dr. C.G.(Chris) Dijkstra
lid

Prof. Dr. E. (Elbert) Dijkgraaf
lid