Project

Buiten Gewoon Leren

Style Element

Voor kinderen die niet meer naar school durven, kunnen of willen en waarvoor nu (te) vaak geen passend onderwijs gevonden kan worden, is er Buiten Gewoon Leren. Een samensmelting van onderwijs, zorg en dagbesteding.

Minder thuiszitters door passend onderwijs op de zorgboerderij

Buiten Gewoon Leren is een nieuw onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar die niet meer naar school durven, kunnen, mogen, willen of waarvoor nu (te) vaak geen passend onderwijs kan worden gevonden en aangeboden.

Buiten Gewoon Leren is een samensmelting van onderwijs, zorg en dagbesteding (PO/SBO/(V)SO). Voor deze specifieke groep kinderen wordt in een prikkelarme groene omgeving een nieuwe onderwijsvorm ontwikkeld, met daarbij een regierol voor het onderwijs en een faciliterende rol voor het Samenwerkingsverband.

Landelijk gaat het nog steeds om veel (ruim 10.000) kinderen die gedwongen thuis zitten omdat er geen onderwijs-op-maat voor hen gevonden kan worden.

David is één van die vele kinderen. Hij kreeg onderwijs in een behandelsetting maar kon zich daar niet handhaven. Na een periode thuis kwam hij terecht in het Buiten Gewoon Leren-programma van Landzijde. Hier kreeg hij ruimte, rust, en activiteiten die hij (nog) wel goed kon. Hij had dieren om zich heen en kreeg persoonlijke aandacht. Dat deed hem goed. Na zes maanden is David veranderd. Hij kan, wil, durft en is gefocust. Hij werkt nu ook samen met andere kinderen en leert veel.

Style Element

Omschrijving afbeelding / kan hier ook alleen een foto ipv met video?

Onderzoek heeft aangetoond dat onderwijs-zorgarrangementen op boerderijen een heel goed ontwikkelperspectief bieden voor kinderen en het mogelijk maken om weer terug te kunnen keren naar school.
Style Element

Stichting Landzijde, Hillie Faber

Voorzitter RvB

Uitvoering

Stichting Landzijde - www.landzijde.nl - met 115 aangesloten zorgboerderijen in Noord Holland heeft een pilot uitgevoerd rondom Buiten Gewoon Leren.

Doel project?

  • Schooluitval voorkomen door Buiten Gewoon Leren. Zonder maatwerk bestaat het risico dat deze kinderen volledig uitvallen uit het onderwijs, terwijl zij wel in staat zijn zich te ontwikkelen en te leren.

  • Buiten Gewoon Leren is daarom een preventieve aanpak voor een kostbaar maatschappelijk probleem.

  • Met BGL wil men voorkomen dat deze groep kinderen en de gezinnen/mantelzorgers chronisch afhankelijk worden van zorg en ondersteuning.

  • Voor de zorgboer betekent dit een verbreding van haar werkgebied: naast zorg nu ook de combinatie met het onderwijs.

Onze betrokkenheid

Eleven Floawers leverde een financiële bijdrage aan de pilot. In deze pilot is, in samenwerking met de onderwijspartners, onderzocht of de BGL-aanpak een adequaat antwoord is op het weer motiveren en leerbaar maken van 7 tot 14-jarigen. Kinderen die om verschillende redenen uit het reguliere onderwijssysteem zijn gevallen en noodgedwongen thuis zitten.

Onderzoek

  • Inventarisatie en effecten

Deel project:

Heeft u vragen of ideeën?

Impact maken op het snijvlak van landbouw en jeugdzorg kan alleen door samen te werken. Bent u (zorg)boer, werkzaam in de jeugdzorg of verantwoordelijk vanuit de overheid? Wij denken, helpen en werken graag met u mee.

Style Element

Harriët Gijsbertsen

Programma-manager

Bel Harriët Gijsbertsen Stel een vraag

Bekijk anderen projecten

Bekijk alle projecten